Onderzoek toont aan: ozon doodt ToBRFV

Tomatentelers en plantenkwekers met ozoninstallatie kunnen rustig slapen

Onderzoek bevestigt: ozon doodt ToBRFV in drainwater


Drainwater ontsmetten met ozon maakt aanwezig Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) zeer effectief onschadelijk. Dat concludeert Groen Agro Control na onderzoek in haar laboratorium. Het nieuws is een opsteker voor tomatentelers en plantenkwekers. Zij kunnen met deze ontsmettingsmethode een risicofactor voor verspreiding van het gevreesde virus elimineren en hun drainwater na ontsmetting veilig opnieuw gebruiken.


ToBRFV is een tobamovirus dat ernstige symptomen kan veroorzaken in tomatenplanten. Het virus kan zich zowel op mechanische wijze (via mensen en gereedschappen) als via besmet drainwater in tomatengewassen verspreiden. Bij recirculatie van drainwater is het daarom belangrijk dat ToBRFV tijdens de zuiveringsstap wordt afgedood. Op verzoek van Agrozone, dat ozoninstallaties ontwikkelt voor de tuinbouw en industrie, onderzocht Groen Agro Control uit Delfgauw of ToBRFV in drainwater een behandeling met ozon overleeft.


Proefopzet

Agrozone heeft de proef samen met Groen Agro Control opgezet volgens de standaard instellingen zoals de ozon installaties van Agrozone in de praktijk functioneren, een realistische praktijktest dus. Het ontsmette water is vervolgens gebruikt om vijf tomatenzaailingen te inoculeren. Als positieve controle is ook een behandeling uitgevoerd met niet-ontsmet drainwater dat het virus bevatte. Beide behandelingen zijn uitgevoerd in twee herhalingen.

Na twee weken zijn de niet-geïnoculeerde bladeren in de kop van de planten bemonsterd en met behulp van een ELISA-test getoetst op aanwezigheid van ToBRFV.


Resultaten

In de reeks met het onbehandelde drainwater (de positieve controle), is in beide herhalingen in vier van de vijf geïnoculeerde planten een ToBRFV-besmetting aangetoond. Het met ozon behandelde drainwater resulteerde in beide herhalingen in geen van de vijf geïnoculeerde planten in een besmetting. Dit betekent dat er geen virulent virus meer aanwezig was in het behandelde water. Het virus heeft de ozonbehandeling dus niet overleefd.


Goed nieuws

Volgens Roy Imming van Agrozone is ozonbehandeling de eerste ontsmettingsmethode die bewezen effectief is verklaard tegen ToBRFV. “Dat is een van de vele voordelen van ozon, hiertegen kan geen virus overleven. Goed dat dit wederom officieel bevestigd is door een erkend lab, dat is positief nieuws voor telers. Ook kan er een directe relatie gelegd worden tussen het setpoint van onze installaties en de afdoding van het virus. Dit kan ingeregeld worden en zelfs op afstand gemonitord zodat afwijkingen en risico’s tijdig kunnen worden gesignaleerd. Mocht er vanuit een lokale besmettingsbron virus terechtkomen in het drainwater, dan kun je dat met een ozoninstallatie verantwoord en gecontroleerd ontsmetten en hergebruiken.”
Contact

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Roy Imming van Agrozone, tel. +31 6 1274 0997, e-mail rim@agrozone.nl. Zie ook www.agrozone.nl.


Tomato growers and plant breeders with an ozone installation can sleep peacefully

Research confirms: ozone kills ToBRFV in drain water


Disinfecting drain water with ozone very effectively eliminates present Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). This is the conclusion of Groen Agro Control after research in its laboratory. The news is a boost for tomato growers and plant breeders. They can use this disinfection method to eliminate a risk factor for spreading the feared virus and safely reuse their drain water after disinfection.


ToBRFV is a tobamovirus that can cause severe symptoms in tomato plants. The virus can spread both mechanically ( through people and tools) and through contaminated drain water in tomato crops. When recirculating drain water, it is therefore important that ToBRFV is killed off during the purification step. At the request of Agrozone, which develops ozone installations for horticulture and industry, Groen Agro Control from Delfgauw, The Netherlands investigated whether ToBRFV in drain water survives treatment with ozone.


Trial design

Agrozone and Groen Agro Control have set up the test according to the standard settings as the ozone installations of Agrozone function in practice, a realistic practical test. The disinfected water was then used to inoculate five tomato seedlings. As a positive control, a treatment was also performed with non-disinfected drain water containing the virus. Both treatments were performed in two replicates.

After two weeks, the uninoculated leaves in the head of the plants were sampled and tested for the presence of ToBRFV using an ELISA test.


Results

In the series with the untreated drain water (the positive control), ToBRFV infection was detected in four of the five inoculated plants in both replicates. The ozone-treated drain water did not result in infection in any of the five inoculated plants in either repetition. This means that no virulent virus was present in the treated water anymore. In other words, the virus did not survive the ozone treatment.


Good news

According to Roy Imming of Agrozone, ozone treatment is the first disinfection method that has been proven effective against ToBRFV. "That is one of the many advantages of ozone, no virus can survive against it. It's good that this has again been officially confirmed by an accredited lab, that's positive news for growers. We can also make a direct connection between the setpoint of our installations and the killing off of the virus. This can be adjusted and even remotely monitored so that abnormalities and risks can be spotted in time. Should virus end up in the drain water from a local source of infection, you can use an ozone plant to disinfect and reuse it in a responsible and controlled manner."Note to editors:

For any questions, please contact Roy Imming of Agrozone, tel. +31 6 1274 0997, e-mail rim@agrozone.nl. See also www.agrozone.nl.

441 weergaven0 opmerkingen