Privacy Policy

Laatst bijgewerkt op: 19 juni, 2022

Wij, Verhoeve Milieu & Water B.V., respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.

Verhoeve Milieu & Water bv is een onderdeel van Aurora Holding bv. Het kan voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door Aurora Holding of één van haar werkmaatschappijen (hierna: Aurora).

Met deze Privacy verklaring informeert Verhoeve Milieu & Water bv website bezoekers, en gebruikers van diensten en informatie die door Verhoeve Milieu & Water bv wordt aangeboden, over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Verhoeve Milieu & Water bv verzamelt persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten of als u er zelf voor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen.

Welke informatie verzamelen we?
U heeft de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website zoals;

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer

Persoonsgegevens en digitale media
Er worden gegevens verzameld via de website, zoals bijvoorbeeld via sollicitatieformulieren, invullen contactgegevens en mailchimp (mailadressen voor nieuwsbrieven.) Via deze digitale media wordt er toestemming gegeven om persoonsgegevens vast te leggen. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via de website en bij het gebruiken van mailchimp verwerken we volgens ons Privacy beleid.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens
Verhoeve Milieu & Water gebruikt uw persoonsgegevens alleen indien u daar toestemming voor heeft gegeven, wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd belang of wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien u toestemming heeft verleent, kunt u uw toestemming eenvoudig weer intrekken door een e-mail te sturen naar info@verhoevemw.com.

Welke rechten heeft u?

 • Recht op dataportabiliteit
  Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Recht op inzage
  U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die vastgelegd en bewaard worden.
 • Recht op rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren.
 • Het recht op vergetelheid
  Het recht om “vergeten” te worden. Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Een uitzondering hierop is als Aurora wettelijk verplicht is om bepaalde gegevens te verwerken.
 • Recht van verzet
  In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kan een betrokkene in bij de wet geregelde gevallen verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Het verzoek dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de contactpersoon gegevensbescherming. Aurora beslist dan binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is dan beëindigen we direct de verwerking. Aurora is niet verplicht gehoor te geven aan een verzet als het verstrekken van gegevens door Aurora wettelijk verplicht is.
 • Recht op menselijke blik bij besluiten
  Het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.

Gegevens delen met andere organisaties
Aurora gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarnaast kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken. Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn om te delen.

Als een andere partij of instantie werk voor ons verricht, wordt er met deze partij een passende verwerkersovereenkomst gesloten, waarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen en hoe ze de informatie  mogen verwerken volgens de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging en toegang tot gegevens
Verhoeve Milieu & Water neemt alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om ongeautoriseerde toegang, misbruik, verlies, wijziging of vernietiging van persoonsgegevens te voorkomen.

Medewerkers van Verhoeve Milieu & Water hebben alleen toegang tot persoonsgegevens indien dit nodig is voor de uitoefening van hun functie.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Links naar websites van derden
De website van Verhoeve Milieu & Water bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites. Die websites vallen niet onder deze privacy verklaring. Wij raden aan om van iedere website die u bezoekt de privacy verklaring door te nemen, voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Wijzigingen
Aurora kan wijzigingen aanbrengen in deze privacy verklaring. Wij raden u aan om regelmatig onze privacy verklaring door te nemen, zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop wij u persoonsgegevens beschermen.

Contact
Als u vragen, opmerkingen of een verzoek heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar n.zoetemelk@verhoevemw.com.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.